!-- grey demo-container -->

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů v CAFY P.T. s.r.o.Vážený paciente,
dovolte nám informovat Vás o tom, jak v CAFY P.T. s.r.o., (dále též jako „my“ nebo „naše společnost“), v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb zpracováváme Vaše osobní údaje.
Smyslem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme a k jakým účelům je využíváme, komu je poskytujeme, kde můžeme získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.
Seznamte se proto, prosím, s obsahem této INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V CAFY P.T. s.r.o., (dále také jen „INFORMACE“). Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme na adrese provozovny Nádražní 1317/5, Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, e-mailu: cafy@cafy.cz nebo na telefonu 731428445

I. Obecné informace

Bez poskytnutí Vašich osobních údajů bychom nemohli naše zdravotní služby poskytnout. Osobní údaje pacientů zpracováváme v souladu se zákonnými povinnostmi a pro účely zdravotní péče o Vás, naše pacienty.
Není-li výslovně uvedeno jinak, týkají se veškeré zde uvedené informace též zpracování osobních údajů potencionálních pacientů, tj. pacientů, kterým jsme dosud neposkytovali zdravotní péči, ale jsme s nimi již v kontaktu, či pacientů bývalých. Informace zde uvedené se v přiměřeném rozsahu týkají též zpracování osobních údajů o dalších osobách, se kterými naše společnosti spolupracuje (např. zákonných zástupců našich nezletilých pacientů či pracovníků spolupracujících firem) nebo se kterými je naše společnost ve styku, ačkoli s nimi nemáme navázaný smluvní vztah (např. zástupci právnických osob).
Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů.
Ke zpracování osobních údajů přistupujeme vždy odpovědně, aby bylo účelné a maximálně bezpečné. Uvědomujeme si, že o svých pacientech zpracováváme údaje zvláštní kategorie (citlivé údaje).
Při zpracování osobních údajů dodržujeme zejména tyto zásady:
a) Vaše osobní údaje zpracováváme jasně a srozumitelně, pro stanovený účel, určenými prostředky, stanoveným způsobem a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům zpracování;
b) Při zpracování Vašich osobních údajů zajišťujeme nejvyšší možnou bezpečnost, ve snaze zabránit jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, k jejich změně či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;
c) Informujeme Vás o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich souvisejících právech;
d) V naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající rizikům.

II. Informace o zpracování osobních údajů

1. Informace o správci
Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost CAFY P.T. s.r.o. se sídlem Boženy Němcové 766/4, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, IČ 032 02 151, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 228548, adresa provozovny Nádražní 1317/5, Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, která poskytuje zdravotní služby základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
Naše společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Účely zpracování a právní základ pro zpracování
2.1. Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu, oprávněné zájmy CAFY P.T. s.r.o.
V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás, našem pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy.
Nejčastější účel zpracování Vašich osobních údajů z důvodů našich oprávněných zájmů může nastat po skončení poskytování našich služeb v souvislosti s vymáháním pohledávky z Vámi přijatého, ale neuhrazeného plnění.
2.2. Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem
Jde zpravidla o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vámi poskytnuté, nebo jinak získané, osobní údaje.
Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.
Na základě Vašeho souhlasu zpracovává naše společnost osobní údaje pro následující účely:
- Evidence pacientů v objednávkovém systému CAFY P.T. s.r.o.

3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů pacientů, rozsah zpracovávaných osobních údajů zvláštní kategorie
Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu předepsaném právními předpisy, v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě.
Osobní údaje, vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci, obsahují zejména:
- údaje nutné pro identifikaci Vaší osoby (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště) a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa);
- osobní údaje zvláštní kategorie (citlivé osobní údaje) zahrnující veškeré údaje související se zdravotním stavem pacienta, které vypovídají o minulém, současném či budoucím tělesném zdraví pacienta, zejména záznamy o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, jakékoli informace o nemoci, postižení, riziku onemocnění, anamnéze, klinické léčbě nebo fyziologickém či biomedicínském stavu pacienta, přičemž tyto informace mohou zahrnovat i osobní údaje pocházející od jiného lékaře nebo jiného zdravotníka, z nemocnice, ze zdravotnického prostředku či diagnostických testů in vitro a mohou obsahovat i specifické údaje přiřazené pacientovi za účelem jedinečné identifikace pro zdravotnické účely nebo údaje získané během provádění testů nebo vyšetřování části těla nebo tělesných látek, včetně genetických údajů a biologických vzorků;
- osobní údaje a osobní údaje zvláštní kategorie, které obsahuje Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou;
- osobní údaje o zákonných zástupcích nezletilých pacientů v rozsahu údajů potřebných pro identifikaci těchto osob (jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště) a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa).

4. Způsob zpracování osobních údajů
Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje manuálně. Nedochází tedy k automatizovanému vyhodnocování (profilování) osobních údajů o našich pacientech.
Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci naší společnosti a v potřebném rozsahu také třetí osoby, kterými jsou zejména další poskytovatelé zdravotních služeb či zdravotní pojišťovny.

5. Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou předávány třetím osobám v souvislosti s poskytováním zdravotní péče a dále i osobám, kterým jsou zpřístupněny v souladu s právními předpisy. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.
Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Jsme povinni vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem.
V souladu s příslušnými právními předpisy je naše společnost, bez Vašeho souhlasu, povinna předávat Vaše osobní údaje soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností.
Vaše osobní údaje jsou zpracovány na území České republiky. Naše společnost nepředává vaše osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii ani mezinárodní organizaci.

6. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje pacientů zpracovává naše společnost pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.
Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta – 5 let od poslední návštěvy pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat – 5 let od účetně uzavřeného roku.
V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutí zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, evidence Vašich kontaktů v objednávkovém systému aj., shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby odvolání Vaše souhlasu.
Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřeba pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme.
V té souvislosti zároveň platí, že osobní údaje zpracováváme pro účely:
- v souvislosti s uzavřenou smlouvou s pacientem k poskytování péče, která není hrazena za veřejného zdravotního pojištění po dobu případného vymáhání pohledávky za pacientem nebo pro jiný oprávněný zájem naší společnosti;

7. Právo odvolat souhlas
V této INFORMACI jsme se pokusili vysvětlit, proč Vaše osobní údaje potřebujeme a že je pro některé účely poskytování našich služeb můžeme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováváním svých osobních údajů nejste povinni naší společnosti udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat. Připomínáme zde, že některé Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu (např. z důvodu tzv. přímého marketingu). Pokud v takovém případě odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas.
V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obraťte se, prosím, na adresu naší provozovny Nádražní 1317/5, Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, e-mailem na cafy@cafy.cz
K odvolání souhlasu také můžete využít formulář dostupný na naší provozovně.
Zdroje osobních údajů
Osobní údaje získáváme zejména od Vás, našich pacientů, od jiných poskytovatelů zdravotních služeb, kterým jste své osobní údaje poskytli v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, od zdravotních pojišťoven, od zákonných zástupců nezletilých pacientů a z vlastní činnosti zpracováním a vyhodnocováním osobních údajů pacientů.

8. Vaše žádost a přístup k Vašim osobním údajům
Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečných odkladů veškeré informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme včetně vašich citlivých údajů, informace o účelech jejich zpracování i plánované době jejich uložení. Můžeme vám také poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Za poskytnutí kopie osobních údajů nebudeme žádat náhradu vynaložených nákladů, za další kopie si budeme účtovat administrativní poplatek.
Pokud zjistíte nebo se domníváte, že naše společnost nebo třetí osoba, která se podílí na zpracování Vašich osobních údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s GDPR nebo se zákonem nebo jsou-li Vaše údaje nepřesné, můžete od naší společnosti požadovat vysvětlení a požadovat, aby byl odstraněn závadný stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění osobních údajů, případně požadovat dočasné blokování nebo likvidaci těchto údajů.
Pokud Vaši žádost shledáme opodstatněnou, naše společnosti či třetí osoba, která se podílí na zpracování osobních údajů, neprodleně a bezplatně závadný stav odstraní.

9. Podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, IČO 708 37 627, www.: https://www.uoou.cz .

10. Práva pacientů v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Informujeme Vás o následujících právech, která můžete v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů u naší společnosti uplatnit.
Kromě práva na přístup k osobním údajům (bod 9 shora), je to právo na opravu osobních údajů pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, právo na výmaz Vašich osobních údajů, v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytuje, právo na omezení zpracovávaných osobních údajů.
V případě, že jste nám svoje osobní údaje poskytli v souvislosti s uzavřením smlouvy či v rámci souhlasu, máte také právo na přenositelnost takto poskytnutých osobních údajů jinému správci. V tomto případě Vám Vaše osobní údaje poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném elektronickém formátu.
Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů (viz bod 12).
K právu vznést námitku můžete využít odpovídající formuláře dostupný na naší provozovně.

11. Právo pacienta vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Právo vznést námitku proti zpracování znamená, že pokud nebudete mít možnost uplatnit právo na výmaz, tak potom můžete uplatnit alespoň právo vznést námitku za účelem omezeného zpracování těch údajů, které jsou předmětem uplatněné námitky. Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

III. CAFY P.T. s.r.o. jako zpracovatel osobních údajů
V určitých případech nakládá naše společnost s osobními údaji pacientů též z pověření jiné osoby (jiného správce). Jde zejména o spolupráci s jinými poskytovateli zdravotních služeb, s nimiž se podílíme na poskytování zdravotní péče našim pacientům.
Pro bližší informace je vždy nutné kontaktovat konkrétního správce osobních údajů, naše společnost poskytuje informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu jí povoleného zpracování.Kontakt: Nádražní 1317/5, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav www.cafy.cz